“Хүслээрээ Амьдрах Урлаг-2019” сурггалтын гарын авлага