Зөвлөх Үйлчилгээ


 • 2015-09-19 15:11:00
 • 4689

 

Байгууллагын Зөвлөх үйлчилгээ:

Жижиг дунд бизнесийн байгууллагуудын стратеги төлөвлөлт хийж, төрийн болон бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлого боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг юм. Байгууллагын салбарын онцлог, алсын хараа, компанийн соёл, туршлага дээр түшиглэн манай зөвлөх баг тухайлсан байгууллагад тохирсон зөвлөх үйлчилгээг 6-24 сарын хугацаатай явуулдаг.

 

“Амжилтын Хөтөч” зөвлөх үйлчилгээ:

“Амжилтын хөтөч” ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээ хувь хүнийг ажил, амьдралын зорилгыг тодорхойлох, түүнд хүрэх арга замуудыг боловсруулах,  зорилгод нь хүрэхэд нөлөөлөх дотоод болон гадаад хүчин зүйлсийг тооцоолохын зэрэгцээ, сул талыг арилгаж давуу тал болгон хувирган, өөрийн онцлог давуу талыг мэдрэхэд тусална. Амжилтын хөтөчийн дэмжлэгтэйгээр танд өөрийнхөө нөөц бололцоо болоод чадварыг таньж мэдээд зогсохгүй амжилт өөд явах замд учрах саад бэрхшээлийг даван туулахад зөвлөгөө өгнө.

Ганабелл компани нь “Амжилтын Хөтөч” ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээний хөтөлбөрийг дараах гурван чиглэлд явуулдаг.

 • Амжилтын Хөтөч /6-18 сар/
 • Удирдагч Бэлтгэх Хөтөч /3-6 сар/
 • Санхүүгийн Хөтөч /3 сар/

БАЯЛАГ БААЗ ХХК

 • 1111
 • 2017 оны 07 сарын 25

UNICEF

 • 1068
 • 2017 оны 03 сарын 13

Манлайлал

 • 1390
 • 2016 оны 11 сарын 12

Гэр бүлийн харилцаа

 • 1706
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22

Хүн болох багаасаа

 • 2702
 • 2015 оны 08 сарын 22