Бизнесийн Арга Зүй-9 хөтөлбөр Бизнесийн Загвар сэдвээр үргэлжилж байна

III хэсэг -Бизнесийн загвар

Бизнес загварын инноваци 1

Бизнес загварын инноваци гэж юу вэ? Түүний ач холбогдол нь яагаад тэргүүн ээлжинд яригдаж байна вэ?

Бизнес загварын инноваци 2

Бизнес загварын инновацийг боловсруулах үе шатуудыг судлана.

Бизнес загварын инноваци 3

Нөхцөл байдал дээр тулгуурлаж бизнесийн модел дээр ажиллах нь