“ЗӨВ ДАДАЛ” ОНЛАЙН ХӨТӨЛБӨРТ ОРОЛЦОГЧДЫН СЭТГЭГДЛЭЭС…

Ганабелл Институт нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд сар бүр “ЗӨВ ДАДАЛ” онлайн үнэ төлбөргүй хөтөлбөрийг зохион байгуулдаг билээ. 

Хөтөлбөрт оролцогчид хувь хүний хөгжилөөр хөгжиж, олон зөв дадлуудыг бий болгосоор байна.