“ӨРТЭЙ ХҮН ӨӨДӨЛДӨГ”
САНХҮҮГЭЭ УДИРДАХ СУРГАЛТ

[wpseo_breadcrumb]

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?
Мөнгө санхүүгээ зөв зарцуулж санхүүгийн мэдлэгтэй болохыг хүсэгч хэн бүхэнд

Сургалтын зорилго
Санхүүгийн мэдлэгийг олгож пассив орлогын талаар мэдэгдхүүнтэй болгох

Сургалтын аргачлал
Орчин үеийн шинэлэг сургалтын арга болох оролцооны аргаар сургалтыг явуулна

Анги дүүргэлт
1 ангид 10-15 хүртэлх хүн

Сургалтын цаг
Нийт 10 академик цаг

Сургалт болох хугацаа

Сургагч багш нар
Ганабелл инстиутын үүсгэн байгуулагч П.Гандолгор

Сургалтын үр дүн
Сургалт дууссаны дараа эргэх холбоо үүсгэж, сургалтын оролцогчдод ямар үр дүн гарч ажиглан зөвлөгөө өгч, дүгнэлтийн хичээлээр төгсгөнө.

Модуль хичээлийн сэдвүүд

Сургалтанд бүртгүүлэх

Өртэй хүн өөдөлдөг