“ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН СЕРТИФИКАТ ОЛГОХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

“ХӨРВӨХ ЧАДВАРТАЙ МАНЛАЙЛАЛ”

ХӨТӨЛБӨРИЙН СЕРТИФИКАТ ОЛГОХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

  • Гэрийн даалгаврууд, бие даалтын ажлыг цаг тухайд нь хийж илгээнэ
  • Явцын болон төгсөх шалгалт өгөх

Амжилттай төгсөгчдөд буюу 80%-с дээш үнэлгээтэй төгсөгчдөд Ганабелл Дижитал Сургууль, East-West Төвөөс баталгаажуулсан “Хөрвөх чадвартай Манлайлагч” Дижитал Сертификат олгоно.

  • Явцын шалгалт 30%
  • Бие даалт 40%
  • Төгсөх шалгалт 20%
  • Орон нутгийн оролцогчийн давуу талын оноо 10%