Амжилтын Алхам

Амжилтын сэтгэлгээнд хэрэгтэй агуулгууд орно. Амжилттай хүнд байдаг зан чанаруудад суралцаж, Зорилгоо тодорхойлж, төлөвлөгөө гарган, түүнийгээ жижиглэн хувааж, өөрт байгаа нөөцөө ашиглан гүйцэтгэх нь