Хэлэлцээр хийх ур чадвар

Хэлэлцээр хийх стратеги, хэлцлийн онцлог шинж, 2 талт ба олон талт хэлэлцээр, монголчуудын гаргадаг алдаа