Үйлчилгээний соёл

Үйлчилгээний ажилтын эзэмших ёстой ур чадварууд, мэндлэх хүндлэх, харилцах, утсаар ярих , гомдлыг барагдуулах, эерэг сэтгэлгээ, хариуцлага