“Time Management” сургалт зарлагдлаа. VIII/28ны 17:30-19:45 цагт

Цаг ашиглалтаа зөв хийж үр бүтээмж өндөртэй ажиллаж, амьдрах хүсэлтэй хүн бүрт зориулав.

СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН:

Цаг төлөвлөхийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгоно

Цагийг үр бүтээлтэй удирдах замыг мэдэж авна.

Цагийн хулгайчыг илрүүлнэ.

Цаг төлөвлөлтийг хийж хэвшүүлэх үр дүнтэй арга барилаас суралцана

СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ АРГА БАРИЛ:

Сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд, үр дүнтэй явуулах сургалтын идэвхтэй оролцооны аргыг ашиглана.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР:

30,000 төгрөг