Time Management-2019.XI/28ны 18:30цагт

Time Management-2019.XI/28ны 18:30цагт

Сургалтын үр дүн

ЦАГ ТӨЛӨВЛӨХИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫГ ОЙЛГОЖ,
ЦАГИЙГ ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ УДИРДАХ АРГА ЗАМЫГ МЭДЭЖ
АВНА. ЦАГИЙН ХУЛГАЙЧИЙГ ИЛРҮҮЛНЭ.
ЦАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ХИЙЖ ХЭВШҮҮЛЭХ ҮР ДҮНТЭЙ
АРГА БАРИЛААС СУРАЛЦАНА.

Агуулга

Цаг төлөвлөлтийн ач холбогдол

Цаг хугацааны үнэ цэнэ

Цаг төлөвлөлтийг хийж хэвшүүл зөвлөмжүүд